دام موجودی زنده، دارای متغیرهای رفتاری شناخته شده و ناشناخته متعدد است. با این حال از جنبه اقتصادی، صنعت دام در دنیا ناشی از خطای انسانی و دینامیک رفتاری دام در بهره برداری از این موجود ارزشمند موفق نبوده است. بررسی ها نشان می دهد خطای انسانی بسته به دانش به کار گرفته شده، بین 30 تا حتی 70 درصد بهره وری را در مدیریت اقتصادی گله کاهش میدهد. مطالعات و مشاوره های متعدد و بررسی نتایج مطالعات مشابه خارجی، نشان داد که تا 80 از خطای انسانی در مدیریت اقتصادی گله با بهره گیری از ظرفیت های فناوری روز کاهش می یابد. استخراج شاخص های رفتاری و سلامتی دام امکان کنترل و کاهش جدی خطای انسانی و زمینه بهبود چشمگیر مدیریت اقتصادی گله را فراهم می کند. آی کتل گردنبند هوشمند پایش رفتار .و سلامت دام است که مبتنی بر فناوری های الکترونیک، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی توسعه یافته است.

 

مشخصات فنی 

  • شناسایی دقیق زمان فحلی دام حی در موارد فحلی خاموش

  • شناسایی دقیق زمان مناسب برای زایمان دام

  • تشخیص تغییرات رفتاری خاص در دام 

  • سنجش سلامت رفتاری دام

  • سنجش دمای بدن دام

  • سنجش میزان مصرف خوراک توسط دام

  • سنجش شاخص آسایش دام

  • سنجش میزان استرس رفتاری در دام

  • سنجش میزان تحرک و استراحت در دام

  • رصد موقعیت مکانی دقیق دام